نيروي اقا جهت اصلاح اطلاعات ماركت

بازدیدها: 1866

به ١٠ نفر نيروي اقا

جهت اصلاح اطلاعات سوپرماركتها نيازمنديم

روزانه حداقل ١٥ ماركت به بالا

تايم كاري دست خودتون ميباشد

اصلاح اطلاعات با اپ نصب شده رو موبايلتان انجام ميشود

هر ماركت ٤.٥٠٠ تومان ميباشد

استارت از فردا

تماس @kasra_mahdipour

٠٩١٢٣٠٧٢٤٠٥