ساخت تیزرهای تبلیغاتی

بازدیدها: 1823

برای ساخت تیزرهایه تبلیغاتی
به تعدادمحدودی

نیرویه خانم۱۷الی۳۰ساله

نیرویه اقا۲۰الی۲۵
روحیه کارتیمی و پرانرژی

(ترجیحابور و چشم رنگی)
با شرایط عالی و ارتقاشغلی

اعلام امادگی فوری به ایدی زیر با
@shayan_arshadi