پروژه سملینگ عطر الیزه

بازدیدها: 1908

✨⚡️✨⚡️✨⚡️✨⚡️✨⚡️✨⚡️✨

⚠️🔆 فاز دوم پروژه عطر الیزه 🔆⚠️

به تعداد ۱۳ نفر خانم برای اجرای پروژه سملینگ عطر الیزه نیازمندیم

مدت پروژه: ۱ ساله «ثابت»
میزان حقوق دریافتی: ۱۵۰۰«افزایش حقوق»
شروع پروژه: ۱۹ خرداد
تایم کاری: ۱۴_۲۲
جلسه ترین: امروز

پاسخگویی تنها با ارسال
۱.رزومه
۲.شماره تماس
۳.عکس
ایدی:
@Hosein_hoseiny
شماره تماس:
۰۹۱۹۵۵۲۲۹۰۱

✨⚡✨⚡✨⚡✨⚡✨⚡✨⚡✨